i.n.s - ביטוח ופיננסים

“מומחים ביעוץ וליווי פרישה מול רשויות המס וחברות הביטוח”

מי אנחנו

i.n.s מחזיקה ברישיון של “סוכן פנסיוני ” שניתן לה על ידי הממונה על שוק ההון ביטוח וחיסכון- במשרד האוצר.
בעל החברה, סוכן ביטוח ומתכנן פרישה עובד בשיתוף פעולה עם בועז איתן יועץ מס, מחזיק ברישיון של יועץ פנסיוני שניתן לו על ידי הממונה על שוק ההון ביטוח וחיסכון במשרד האוצר

החברה עוסקת, בין היתר,
בתחומים הבאים:

ייעוץ לפרט:

 • ייעוץ פנסיוני אובייקטיבי – לשכירים, לעצמאים, לבכירים ולבעלי שליטה.
 • תכנון פרישה לפנסיה – מס’ שנים לפני הפרישה ובמועד הפרישה.
 • מיסוי פרישה מעבודה – ייעוץ ותכנון מס המתאים לצרכים שלכם ומילוי טפסים למס הכנסה.
 • מיסוי פרישה לפנסיה – ייעוץ ותכנון מס המתאים לצרכים שלכם, לתכניות הפנסיוניות לכל תקופת הפנסיה ומילוי טפסים למס הכנסה.
 • ייעוץ פרישה מוקדמת – מתן חוות דעת לכדאיות הכלכלית בפרישה מוקדמת לפי הצעת המעסיק.
 • בדיקת כדאיות המשך הפקדות לקרן פנסיה וותיקה למי שצברו פנסיה בשיעור המירבי (70%).
 • בדיקת חבות לפיצויים בפרישה מעבודה, כולל השלמת פיצויים על ידי המעסיק.

ייעוץ למעסיקים:

 • בדיקת חבויות לפיצויים בהתאם לכללים החשבונאיים.
 • בדיקת השלמות פיצויים לעובדים שסעיף 14 חל שלא מתחילת העבודה.
 • תכניות פרישה מוקדמת.
  בחינת תנאים לביטוח פנסיוני לעובדים.
 • הכנה לפרישה לפנסיה.
 • בקרות פנסיוניות.
 • הרצאות בנושאים פנסיוניים, בנושאים מיסויים ובקורסי הכנה לפרישה.
 • בקרות SOX בנושא שכר ופנסיה.
 • תכניות תגמול למנהלים ולעובדים.
 • תכניות תגמול בתחום המכירות.
 • תעודה מתאם אייל מנדלואי– מייצג בפרישה מול רשויות המס’.
  רשיון לסוכן פנסיוני – גיא שנצר.